Jenny Edvardsson är adjunkt i utbildningsvetenskap och doktorand i pedagogiskt arbete vid Högskolan Kristianstad. Hon är legitimerad ämneslärare i svenska och historia samt legitimerad lärare i svenska som andraspråk mot SFI.

Jag började arbeta som lärare i slutet av 1990-talet och sedan dess har frågan om barns och ungas läsning varit viktig för mig. Många har säkert hört mig säga ”Är det en enda sak som vi ska se till att våra elever får med sig från skolan så är det en god läsförmåga”. Jag menar med bestämdhet att en god läsförmåga är central för att klara av skolan, ett vuxen- och ett yrkesliv men också för att kunna verka i ett demokratiskt samhälle.

Idag, då informationsflödet är så stort och då vinklad information och desinformation sprids som en löpeld, skulle jag vilja påstå att förmågan att kunna läsa är viktigare än någonsin. Det är en förmåga som vi behöver säkerställa att alla elever utvecklar. Det finns inte någon Quick fix, men det finns några saker som definitivt bidrar till utvecklad läsförmåga. Jag tänker på tid, på att få möta olika typer av texter och på att få samtala om det lästa med andra. Tid handlar om att vi i skolan varje dag måste ge eleverna möjlighet att läsa texter. Men tid är inte tillräckligt. Vi behöver också se till att eleverna får möta olika typer av texter så att deras läsrepertoar breddas. Här krävs en läsande lärare som kan vara förebild och som kan modellera sin läsning (visa och tänka högt).

Men inte heller detta räcker. Vi behöver också se till att eleverna får möjlighet att samtala om det lästa. Genom samtalet kan förståelsen för texten både breddas och fördjupas. Eleverna tvingas sätta ord på sin läsning och på hur de har tolkat och förstått texten. Det gör att de kan hitta brister i sina egna resonemang men de kan också genom lyssnandet på klasskompisar och på lärare ges nya perspektiv och infallsvinklar på det lästa. Eleverna tränas på så sätt in i en allt mer kritisk läsning.

Numera undervisar jag på lärarutbildningen. Även här är detta med läsning och utvecklad läsförmåga viktigt. Studenterna behöver ges möjlighet att utveckla sin läsförmåga men som blivande lärare måste de också få med sig strategier och modeller som kan hjälpa dem utveckla sina framtida elevers läsförmåga. Det är något som vi på lärarutbildningen kan bidra med. Lyckas vi ge våra blivande lärare rätt verktyg kommer den svenska skolan att kunna skapa läsare som kan klara av skolans alla ämnen, som kan fungera i ett vuxen- och yrkesliv och som kan agera i ett demokratiskt samhälle. Det måste vara vårt mål!

SENASTE NYTT

DELA